Verksamhet

Banslättsskolan är en F-5 skola som ligger i ett naturskönt område i Tullinge, Botkyrka kommun. Banslättsskolans är en trivsam skola som präglas av en lugn och trygg arbetsmiljö. Vårt motto ringar in mycket av den atmosfär som infinner sig på skolan.

Banslättsskolan har ett stort fokus på kunskap och elevernas kunskapsutveckling. När det gäller möjligheten att möta varje elev precis där den befinner sig kan vi stoltsera med en mycket hög andel legitimerade lärare, förskollärare och lärare i fritidshem. För att nå så många elever som möjligt och för att föra alla elever så långt som möjligt satsar skolan på att arbeta språkutvecklande i alla ämnen.

Banslättsskolans intention är att på bästa sätt tillgodose olika elevers sätt att ta till sig kunskap, så kallade lärstilar. Det gör vi genom att låta eleverna möta kunskapsinhämtandet skriftligt, muntligt, visuellt och auditivt. För oss på Banslättsskolan är det viktigt att använda sig av gruppens dynamik likväl som att nyttja det individuella tänkandets potential. Detta resulterar i arbetssätt där eleverna ingår i olika konstellationer. Eleverna kommer därför omväxlande att arbeta individuellt, i par, i grupp eller i helklass. Skolan är även en IT-pilotskola vilket innebär att skolans pedagoger och elever har tillgång till digitala verktyg, allt för att skapa en så stor variation och bredd i undervisningen som möjligt.

Klasserna på Banslättsskolan har en klassansvarig lärare och alla elever har en egen mentor. Då skolan gärna arbetar ämnesövergripande, men även ämnesspecifikt, är det inte ovanligt att eleverna får träffa flera lärare under en dag. Var och en med hög kompetens och ett stort intresse för de ämnen de undervisar i. På detta sätt får eleverna tillgång till kvalificerade lärare som bedriver en kvalitativ undervisning.

På Banslättsskolan finns dessutom ett välutvecklat och fungerande elevhälsoarbete som innebär allt ifrån att uppmärksamma och tillgodose särskilda kunskapsbehov till allmänna trivsel- och trygghetsfrågor. Det innebär att skolans mentorer är uppmärksamma på de behov som finns hos eleverna samt arbetar för att främja ett gott samarbete mellan hem och skola. Skulle det trots detta finnas ytterligare behov finns väl fungerande rutiner för fortsatt elevhälsoarbete. I det förebyggande och främjande arbetet ingår bland annat skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, trygghetsteam, kurator, psykolog och skolledning.