Verksamhet

Banslättsskolan är en F-5 skola som ligger i ett naturskönt område i Tullinge, Botkyrka kommun. Banslättsskolans är en trivsam skola som präglas av en lugn och trygg arbetsmiljö. Vårt motto ringar in mycket av den atmosfär som infinner sig på skolan.

Banslättskolan har ett stort fokus på kunskap, kunskapsutveckling och när det gäller att möta varje elev precis där den befinner sig och vi kan idag stoltsera med en hög andel legitimerade lärare, förskollärare och fritidslärare. Vidare satsar skolan på att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Allt för att kunna nå så många elever som möjligt och för att föra alla elever så långt som möjligt.

Banslättsskolans intention är att på bästa sätt tillgodose olika elevers olika sätt att ta till sig kunskap, så kallade lärstilar. Detta gör vi genom att låta eleverna möta samma typ av innehåll skriftligt, muntligt, visuellt och auditivt. För oss på Banslättsskolan är det även viktigt att använda sig av gruppens dynamik likväl som att utnyttja det individuella tänkandets potential. Detta resulterar i arbetssätt där eleverna omväxlande ingår i olika konstellationer och arbetet därmed utförs individuellt, i par, i grupp eller i helklass. Skolan är även en IT-pilotskola vilket innebär att vi har tillgång till digitala verktyg, allt för att skapa en så stor variation och bredd i undervisningen som möjligt.
Klasserna på Banslättsskolan har en klassansvarig lärare och alla elever har en egen mentor. Då vi gärna arbetar ämnesövergripande, men också ämnesspecifikt, är det inte ovanligt att eleverna får träffa flera olika lärare under en dag. Var och en har en hög kompetens och ett stort intresse för de ämnen man undervisar i. På detta sätt får eleverna tillgång till kvalificerade lärare som bedriver en kvalitativ undervisning.
På Banslättsskolan har vi dessutom ett välutvecklat och fungerande elevvårdsarbete som innebär allt ifrån att uppmärksamma och tillgodose särskilda kunskapsbehov till allmänna trivsel- och trygghetsfrågor. Detta innebär i sin tur att våra mentorer är uppmärksamma på vilka behov som finns hos våra elever samt arbetar för att främja ett gott samarbete mellan hem och skola. Skulle det trots detta finnas ytterligare behov finns väl fungerande rutiner för fortsatt elevvårdsarbete. I detta arbete ingår bland annat skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, trygghetsteam, kurator, psykolog och skolledning.
Tack vare att vi har förhållandevis små klasser här på Banslättsskolan skapas en naturlig trygghet både för elever och för personal. Även detta påverkar undervisningen positivt. Vidare har vi, precis som vi tidigare nämnt, ett stort kunskapsfokus där vi arbetar mot tydliga mål tillsammans med eleverna. Detta leder till att eleverna på ett medvetet, aktivt och ansvarsfullt sätt kan vara delaktiga i sin egen kunskapsutveckling. Vi arbetar också för att eleverna ska utveckla goda studievanor som de sedan kan bygga vidare på i framtiden när de har lämnat oss här på Banslättsskolan. Vi tror nämligen på att höga förväntningar på våra elever ger motiverade elever med goda studieresultat som står rustade inför att så småningom möta framtiden i en ständigt föränderlig värld.